Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И.
Заглавие: Теглително изчисление на трактор с безстепенна хидрообемна трансмисия
Ключови думи: трактори, хидростатична трансмисия, теглителна характеристик

Абстракт: Предложена е методика за построяване по изчислителен път на теглителната характеристика на трактор с безстепенна хидростатична трансмисия, състояща се от регулируема помпа и регулируем хидромотор (хидромотори). Хидроизделията се подбират от условието за работа с максимален общ КПД, когато тракторът постига максимална теглителна полезна мощност с най-често използваната работна машина на характерен терен. При изчисленията се използват опитни данни за характеристиките на ДВГ, буксуването на ходовия движител и проспектни данни на фирмите производителки на хидростатични машини.

Библиография

 1. Димитров, Й. и Велев, Н., 1979, Проектиране, конструиране и изчисление на трактора, София, Техника
 2. Гуськов, В., 1988, Тракторы - теория, Москва, Машиностроение
 3. Комисарик, Ф. и Ивановский, А., 1963, Гидравлические обьемные трансмисии, Москва, Машгиз
 4. Городецкий, К. и Пъяных, Л., К вопросу о тяговом расчете трактора с бесступенчатой объемной гидротрансмиссией., Тракторы и сельхозмашины, 1980, № 4
 5. Абрадушкин, А., К расчету объемных гидротрансмиссии самоходных сельхозмашин., Тракторы и сельхозмашины, 1984, № 8
 6. Беленков, Ю. и Михайлин, А., Пути повышения КПД объемной гидравлической трансмиссии, Автомобильная промышленность, 1979, № 9
 7. Каталози на фирмите Rexroth, Sauer, Linde, 1983÷1985.

Издание

Научна сесия ВМЕИ "Ленин", 05-07 октомври 1989, Секция IV "Транспортно машиностроене и транспорт, Подсекция "Автомобили, трактори и кари, стр. стр. 1÷9, 1989, България, София, печтна база на ТУ-София

Издателските права се държат от БИЦ Технически университет - София

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I.
Title: Tractive calculation of tractor with stepless hydrostatic transmission
Keywords: tractors, hydrostatic transmission, pull graph

Abstract: A methodology is proposed to construct the traction characteristics of a tractor with a stepless hydrostatic transmission, consisting of an adjustable pump and an adjustable hydromotor (hydromotors). Hydraulic products are selected from the requirement to operate with a maximum total efficiency when the tractor achieves maximum tractive power with the most commonly used machine on a typical terrain. The calculation uses experimental data on the characteristics of the ICE, the slipping on the driving wheels and the data from prospectuses of the hydrostatic machinery companies.

References

 1. Димитров, Й. и Велев, Н., 1979, Проектиране, конструиране и изчисление на трактора, София, Техника
 2. Гуськов, В., 1988, Тракторы - теория, Москва, Машиностроение
 3. Комисарик, Ф. и Ивановский, А., 1963, Гидравлические обьемные трансмисии, Москва, Машгиз
 4. Городецкий, К. и Пъяных, Л., К вопросу о тяговом расчете трактора с бесступенчатой объемной гидротрансмиссией., Тракторы и сельхозмашины, 1980, № 4
 5. Абрадушкин, А., К расчету объемных гидротрансмиссии самоходных сельхозмашин., Тракторы и сельхозмашины, 1984, № 8
 6. Беленков, Ю. и Михайлин, А., Пути повышения КПД объемной гидравлической трансмиссии, Автомобильная промышленность, 1979, № 9
 7. Каталози на фирмите Rexroth, Sauer, Linde, 1983÷1985.

Issue

Scientific Session VMEI "Lenin", October 5-7, 1989, Section IV "Transport Machinery and Transport", Subsection "Automobiles, Tractors and Forklifts", pp. 1÷9, 1989, Bulgaria, Sofia, printing base of TU-Sofia

Copyright БИЦ Технически университет - София

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум