Оригинал (Original)
Автори: Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П.
Заглавие: Обобщенная задача Коши для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае
Ключови думи: Обобщенная задача Коши, импулсы, сингулярно возмущенная сист

Библиография

 1. Васильева А.Б., Бутузов В.Ф., 1978, Сингулярно возмущенные уравнения в критических случаях, Москва, Изд-во МГУ
 2. Nached M.Z., 1976, Generalized Inverse and Applications, New York, San Francisco, London, Acad. Press
 3. Penrose R., 1955, A generalize inverse for matrices, Proc. Cambrige Philos. Soc., том 51, стр. стр. 406-413
 4. Bainov D.D., Covachev V, 1994, Impulsive Differential Equations with Small Parameter, Singapore, World Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd.
 5. Самойлепко A.M., Перестюк Н.А., 1987, Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием, Киев, Висша школа
 6. Karandjulov L.I., 1999, Generalized Cauchy problem for linear pulse differential systems. In: Proceedings of twenty eighth Spring Conference Mathematics and Education in Mathematics, Montana, Bulgaria, April 5 - 8 1999, <Sofia>, Union Of Bulgarian Mathematicians
 7. Самойлепко A.M., Бойчук А.А., Каранджулов Л.И., 1950, Нётеровы краевые задачи с сингулярным возмущением, Дифференц. уравнения., том 37(9), стр. стр. 1186-1193

Издание

Дифференциальные уравнения, том 40, брой 3, стр. стр. 310-323, 2004, Русия, ISSN 0374-064
Autors: Karandzhulov, L. I., Stoyanova, Y. P.
Title: A Generalized Cauchy Problem for Singularly Perturbed Impulsive Systems in the Critical Case
Keywords: Generalized Cauchy Problem, Impulses, Singularly Perturbed Systems, Asymptotic Expansion

References

 1. Васильева А.Б., Бутузов В.Ф., 1978, Сингулярно возмущенные уравнения в критических случаях, Москва, Изд-во МГУ
 2. Nached M.Z., 1976, Generalized Inverse and Applications, New York, San Francisco, London, Acad. Press
 3. Penrose R., 1955, A generalize inverse for matrices, Proc. Cambrige Philos. Soc., том 51, стр. стр. 406-413
 4. Bainov D.D., Covachev V, 1994, Impulsive Differential Equations with Small Parameter, Singapore, World Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd.
 5. Самойлепко A.M., Перестюк Н.А., 1987, Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием, Киев, Висша школа
 6. Karandjulov L.I., 1999, Generalized Cauchy problem for linear pulse differential systems. In: Proceedings of twenty eighth Spring Conference Mathematics and Education in Mathematics, Montana, Bulgaria, April 5 - 8 1999, <Sofia>, Union Of Bulgarian Mathematicians
 7. Самойлепко A.M., Бойчук А.А., Каранджулов Л.И., 1950, Нётеровы краевые задачи с сингулярным возмущением, Дифференц. уравнения., том 37(9), стр. стр. 1186-1193

Issue

Differential Equations, vol. 40, issue 3, pp. 310-323, 2004, Russia, ISSN 0374-064

Цитирания (Citation/s):
1. Antonov, A., Dishliev, A. A., Dishliev, A. B., & Nenov, S. (2017). Mathematical Modeling of Discontinuous Processes, Scientific Research Publishing, Inc. USA. ISBN: 978-1-61896-439-7 (paper) ISBN: 978-1-61896-440-3 (e-book) Монография - 2017 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
2. A. Dishliev, K. Dishlieva, CONTINUOUS DEPENDENCE AND STABILITY OF SOLUTIONS OF IMPULSIVE DIFFERENTIAL EQUATIONS ON THE INITIAL CONDITIONS AND IMPULSIVE MOMENTS, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 70 No.1, 2011, 39-64. ISSN 1311-8080 (printed version), ISSN 1314-3395 (on-line version) SJR: 0.121 - 2011 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
3. Катя Дишлиева, ВЪРХУ КАЧЕСТВЕНАТА ТЕОРИЯ НА ИМПУЛСНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 4.5. Математика (Диференциални уравнения), София, 2011. - 2011 - в български издания
4. Сашка Петкова, ФУНДАМЕНТАЛНИ, КАЧЕСТВЕНИ И ОПТИМИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ С ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА И ИМПУЛСИ . Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложения на математиката), София, 2013. - 2013 - в български издания
5. Андрей Антонов, ПЕРИОДИЧНИ РЕШЕНИЯ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ С ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА И ИМПУЛСИ. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложениe на математиката), София, 2014. - 2014 - в български издания
6. Димитър Стойков, МЕТОД НА ГРАНИЧНИТЕ УРАВНЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИМПУЛСНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 4.5. Математика (Диференциални уравнения), София, 2014 - 2014 - в български издания
7. A. Dishliev, K. Dishlieva, S. Nenov, Specific asymptotic properties of the solutions of impulsive differential equations. Methods and applications, Academic Publications Ltd, 2012. ISBN: 978-954-2940-09-8 - 2012 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science