Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Джуджев, Б. П., Гинов Д.
Заглавие: Изследване на виртуален модел за определяне на характеристиките на акселерометри
Ключови думи: АКСЕЛЕРОМЕТЪР, КАЛИБРИРАНЕ, ВИРТУАЛЕН МОДЕЛ, LabVIEW

Библиография

  Издание
  , 2015, България,

  Autors: Dzhudzhev, B. P., Ginov D.
  Title: Study of a virtual model for determining hte characteristics of accelerometers
  Keywords: ACSELEROMETER, CALIBRATION, VIRTUAL MODEL, LabVIEW

  References

   Issue
   , 2015, Bulgaria,

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: гл. ас. д-р Божидар Петков Джуджев