Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Калъпчийска, Ю. В., Панделова, А. Л.
Заглавие: Приложения на безжичните сензорни мрежи за измерване параметри на околната среда
Ключови думи: : Безжични сензорни мрежи, мониторинг, околна среда, микроклимат, сензор

Абстракт: През последното десетилетие безжичните сензорни мрежи (WSNs) са важна технология за мониторинг, с високо ниво на ефективност, производителност и системна интеграция. Настоящата статия има обзорен характер. В нея се разглеждат трудностите и предизвикателствата, свързани с разработването на безжичните мрежи. Осигуряването на необходимата сигурност и надеждност са ключови проблеми, влияещи върху избора на подходящ дизайн за хардуерна система и софтуер.

Библиография

  Издание
  Годишник на ТУ-София, том 66, брой 2, стр. стр. 245, 2016, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Autors: Kalapchijska, J. V., Pandelova, A. L.
  Title: APPLICATIONS OF WIRELESS SENSOR NETWORK
  Keywords: Wireless sensor networks, monitoring, environment, microclimate, sensor

  Abstract: Over the last decade Wireless Sensor Networks (WSNs) are an important technology for monitoring with high level of efficiency, productivity and system integration. This article is a literature survey on WSNs. It examines the difficulties and challenges related to the development of wireless networks. Ensuring the security and reliability are key problems, influencing the choice of a suitable design for system hardware and software.

  References

   Issue
   PROCEEDINGS OF TECHNICAL, vol. 66, issue 2, pp. 245, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: гл. ас. д-р Антония Любенова Панделова