Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Евтимова-Гардер, М. С.
Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МУЛТИ-АГЕНТНИ ПЛАТФОРМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЕМАНТИЧНИ МОБИЛНИ АГЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ТЪРСЕНЕ
Ключови думи: Мобилен агент, Мулти-агентни платформи, Разпределени системи, Семантичен агент, Търсене на информация

Абстракт: Разпределени системи могат да бъдат представени лесно с мобилни агенти. Мобилните агенти, когато се използват за търсене на информация се движат до местоположението на подходящия информационен ресурс и изпълняват локално търсене на информация. За да се създаде един семантичен агент трябва да се използат подходящо семантичните правила. Агентната платформа се определя от технически структуриран дизайн, който осигурява средата в която агента може да съществува и оперира, за да достигне свойте цели. В тази статия са разгледани характеристиките на най- известните агентни платформи за създаване на семантичен мобилен агент за персонализирано търсене.

Библиография

  Издание
  НСНТК, 2014, България, Созопол

  Autors: Evtimova, M. E.
  Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTI-AGENT PLATFORMS FOR CREATION OF SEMANTIC MOBILE AGENTS FOR PERSONALIZE SEARCHING
  Keywords: Mobile Agent, Multi-agent platform, Distributed systems, Semantic Agent, Information retrieva

  Abstract: The simple way to describe distributed application is with mobile agents. The function of the mobile agent for information retrieval is when it moves to the locations of the appropriate information resources and perform a locally custom information retrieval task. To achieve the benefits of semantic agent it should be used the semantic rules that can be provided from the agent platform. An agent platform defines a technical structural design that provides the environment in which the agents can exist and manage to achieve their goals. In this paper, is analyzed the characteristics of the most popular agent platforms for development of semantic mobile agent for personalize searching.

  References

   Issue
   НСНТК, 2014, Bulgaria, Созопол

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar

   Въведена от: гл. ас. д-р Мария Савова Евтимова-Гардер