Оригинал (Original)
Автори: Петринска, И. Ч., Николова, К. Т., Иванов, Д. Д.
Заглавие: Изследване на някои качествени характеристики и показатели на светодиодни ретрофит лампи
Ключови думи: цветови характеристики и параметри на светодиодни ретрофит лампи, фотобиологичен ефект

Абстракт: Критериите за качество на вътрешното осветление предполагат съблюдаването на някои параметри и характеристики на използваните светлинни източници. Настоящият доклад представлява детайлно изследване на цветовите параметри и характеристики на масово навлизащите светодиодни ретрофит лампи. Изследването е извършено за избрани на случаен принцип и налични на масовия пазар светодиодни лампи, като са заснети спектър на излъчването, цветопредаване,цветови координати, корелирана цветна температура, направена е и оценка на фотобиологичния ефект на изследваните образци.

Библиография

  Издание

  , 2017, България, ISBN 978-619-160-880-5
  Autors: Petrinska, I. C., Nikolova, K. T., Ivanov, D. D.
  Title: Investigation of Some Qualitative Characteristics of LED Retrofit Lamps
  Keywords: color characteristics of LED retrofit lamps, photobiological effect

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria, ISBN 978-619-160-880-5

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus