Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Евтимова-Гардер, М. С.
Заглавие: ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ЕЛЕКТРОННОТО ПРОИЗВОДСТВО
Ключови думи: computationally intelligent systems (methods), artificial neural network, selforganizing maps, SPC, quality analysis.

Абстракт: The environment of producing assembly electronics is extremely challenging in terms of quality, because the products have their new versions and the production is in a state of continuous change. All kind of changes, both sudden and long-term, in the production need changes in the process and that often cause defective products. Statistical methods that have been used in production are less efficient than intelligent methods such as artificial neural networks. Advantages of intelligent methods over statistical are discussed.

Библиография

  Издание
  ISCME, 2011, България, Созопол, TU-Sofia

  Autors: Evtimova, M. E.
  Title: INNOVATIVE METHODS FOR MANAGING QUALITY IN ELECTRONIC PRODUCTION
  Keywords: computationally intelligent systems (methods), artificial neural network, selforganizing maps, SPC, quality analysis.

  Abstract: The environment of producing assembly electronics is extremely challenging in terms of quality, because the products have their new versions and the production is in a state of continuous change. All kind of changes, both sudden and long-term, in the production need changes in the process and that often cause defective products. Statistical methods that have been used in production are less efficient than intelligent methods such as artificial neural networks. Advantages of intelligent methods over statistical are discussed.

  References

   Issue
   ISCME, 2011, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar

   Въведена от: гл. ас. д-р Мария Савова Евтимова-Гардер