Оригинал (Original)
Автори: Пачаманов, А. С., Петров, С. С., Николова, К. Т.
Заглавие: Хибридна система за дневно адаптационно осветление на пътни тунели
Ключови думи: LED осветители плосък лъч, параметрични преобразователи за константен ток

Библиография

  Издание

  Осветление2016/Lighting2016, 2016, България, София, ISBN 978-619-160-705-1
  Autors: Pachamanov, A. S., Petrov, S. S., Nikolova, K. T.
  Title: Hybrid lighting system for tunnel daily adaptive lighting
  Keywords: converters for constant current, flat beam LED luminaires

  References

   Issue

   Lighting2016, 2016, Bulgaria, Sofia, ISBN 978-619-160-705-1

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus