Оригинал (Original)
Автори: И. Д.
Заглавие: Проектиране на смарт Ethernet суич
Ключови думи: Етхернет, суич, латентност, Мрежи на Чип, пропускателна способност

Абстракт: Бързите комуникации днес трябва да притежават някои много специални изисквания, по отношение на архитектурата, и при практическото изпълнение. Ние сега живеем в епохата на взаимовръзка помежду всяко едно устройство в глобалната световна мрежа Интернет и неговата революция, постигайки някои от най-голямите скорости досега. Интернет услугата изисква някои от предизивикателните архитектурни подобрения върху съществуващите протоколи за предаване на данни и мрежовите топологиите. Решаването на един от най-големите проблеми е превключване на взаимното свързване и предаване на данните от съществуващата машина към друга. Предложили сме подобрен смарт комутатор за Ethernet, който има ниска латентност, висока пропускателна способност и ниска мощност със специалните нови протоколи за интелигентно маршрутизиране. Този суич е практически базиран на комуникационната мрежа Мрежа на Чип (МнЧ). В бъдеще е възможно да се интегрират някои от изчислителните възли на един и същи чип, без да е необходима.

Библиография

  1. Dimitrievski, I., 2019, Design of smart Ethernet switch, Ph.D., <Technical Unversity of Sofia.>

Издание

, стр. стр. 32, 2019, България, София, ИПК към ТУ София

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrievski, I. M.
Title: Design of smart Ethernet switch
Keywords: Ethernet, switch, latency, NoC, throughput

Abstract: Nowadays fast communications need to achieve some very special requirements that are based both on the architecture and implementation. We are now living in the era of interconnection between every single device in the global network the Internet service and his revolution is already expanding achieving some of the fastest speeds ever. The Internet service requires some of the challenging architecture improvements over the existing carrier protocols and the networks topologies. Solving one of this major problem it’s an interconnection switching and delivery of the data from the one of the existing machine to another. We have proposed an improved smart Ethernet switch which has low latency, high throughput, and low-power mode with the dedicated new smart routing protocols.

References

  1. Dimitrievski, I., 2019, Design of smart Ethernet switch, Ph.D., <Technical Unversity of Sofia.>

Issue

, pp. 32, 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: автореферат