Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С., Чингова Р., Александров С., Сапунджи Ф.
Заглавие: Геометричен модел за анализ на триенето при тъкани със сплитка кепър 2/2
Ключови думи: триене, тъкан, сплитка, геометричен модел, триене на цилиндъ

Абстракт: В настоящата разработка е предложен геометричен модел за изследване на триенето на тъкани със сплитка кепър 2/2. Нишките на тъканта са представени като идеални цилиндри и огъването им става по дъга от окръжност. Предложени са геометрични чертежи на триене на тъкан кепър 2/2, като са изследвани две гранични положения и два етапа при триене по направление основа – основа за един повтор. Триенето е изследвано като триене на цилиндри в надлъжно и в напречно направление. Местата на огъвките са представени като сфери. От геометричния модел на сплитка кепър 2/2 е определен сборният ъгъл на контакт на основната нишка с четирите вътъчни нишки за един повтор на сплитката. Основният акцент в изследването е идеализиран геометричен модел на сплитка кепър 2/2, без да се отчита деформирането на нишките от тъканта при тъкането, апретурата и облагородяването й. Изведени са формули за определяне на реалната контактна площ при триене на основна нишка от единия слой с вътъчна нишка от другия слой, какт

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 1, стр. стр. 23-27, 2018, България, Варна, Националане комитет по Теория на механизмите и машините, ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Germanova-Krasteva, D. S., Chingova R., Aleksandrov S., Sapundzhi F.
  Title: А GEOMETRICAL MODEL ANALYZING ТНЕ FRICТION FORCE IN TWILL 2/2
  Keywords: friction, fabric, weave, geometric model, cylinder-by-cylinder friction, sphere friction

  Abstract: This paper proposes a geometric model for studying of friction between fabrics in weave twill 2/2. The threads of the fabric are represented as ideal cylinders and their bending is presented as an arc of circle. Geometric drawings of fabric in twill 2/2 are proposed. Two boundary positions and two stages of the friction process in warp and weft directions are studied. Friction was investigated as a friction of cylinders in the longitudinal and transverse directions. Bending areas are represented as spheres. From the geometric model of weave twill 2/2, the aggregate angle of contact of the warp thread with the four weft threads for a repeat was determined. The study is conducted for idealized geometric weave twill 2/2, without taking into account the deformation of the yarns during weaving and finishing. Formulas for determining the actual contact area of friction of a warp thread from one layer with weft thread from the other layer as well as for the warp threads of both layers were

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 1, pp. 23-27, 2018, Bulgaria, Varna, National Committee for the Theory of Machines and Mechanisms, ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание