Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Панчев, М. Т.
Заглавие: Определяне на дълготрайността на обработката на текстилни платове с наноразтвор от SiO2 след пране
Ключови думи: наноразтвор, количество сухо вещество, устойчивост на пране, режим на пране.

Абстракт: В статията са представени резултатите от изследвания за количеството сухо вещество SiO2 и дълготрайността на обработката за водо- и маслоотблъскване на текстилни платове, предназначени за работно облекло. Ефектът на обработените материали е оценен визуално чрез нанасяне на течности с различно повърхностно напрежение.

Библиография

  Издание
  ХХIII-та Научна конференция с международно участие ЕМФ 2018, стр. стр. 378-385, 2018, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

  Autors: Panchev, M. T.
  Title: Determination of the durability against washing of fabrics treated with nanoparticle-solution of SiO2
  Keywords: nanoparticle solution, quantity of dry substance, washing resistance, washing regime

  Abstract: The paper presents the results of investigations on the quantity of dry substance SiO2 and the durability of the water and oil repellent treatment of textile fabrics intended for work clothes. The effect of the treated materials is visually assessed by applying fluids with different surface tensions.

  References

   Issue
   XXIII Scientific conference with international praticipation FPEPM 2018, pp. 378-385, 2018, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1314-5371