Оригинал (Original)
Автори: Истатков, М. О.
Заглавие: СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключови думи: малки предприятия, информационни и комуникационни системи, технологични подсистеми, оценяване на ефективността, система от показатели.

Абстракт: Малките предприятия (МП) са динамични, относително отворени системи, които се намират под непрекъснатото въздействие на променящите се фактори на външната среда. За неутрализиране на смущаващите въздействия или реализиране на възможностите мениджмънтът им трябва да разполага с достатъчна и релевантна информация за управленски решения. Подобряване на информационната осигуреност може да бъде постигнато чрез подобряване на съществуващата или внедряване на нова информационна система за управление на МП. Поради тази причина оценяването на ефективността на съществуващата или сравняването на функционалностите на нови информационни и комуникационни системи (ИКС) е важно за мениджърите на МП. Често в практиката ограничените инвестиционни средства на МП създават пречки при подобряване и внедряване на ИС в управлението им. Затова изборът на софтуер, хардуер и телекомуникационно оборудване трябва да съответства на спецификата на управляваните стопански процеси и разполагаемите финансови средства

Библиография

  Издание

  Индустриален мениджмънт, брой 1, стр. стр. 36-52, 2018, България, София, ТУ - София, ISSN 1312-3793

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Istatkov, M. O.
  Title: EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS IN MANAGEMENT OF SMALL BUSINESSES
  Keywords: small business, information systems, technological subsystems, evaluation, system of measures.

  Abstract: Every small business must manage its internal elements in order to cope with threats and take advantage of opportunities. To make sure that the goals are effectively met the management should have enough information resources. One of the ways to improve information resources in small businesses is to improve the current information system IS or to implement a new one in its management. Although, it is important for managers of small businesses to be able to evaluate the effectiveness of current IS it is also important to be able to asses and compare the functions of different IS available on the market. The choice of hardware, software, and telecommunication equipment should correspond to the specifics of the managed business processes and the available financial resources. IS in small businesses is composed of several technological subsystems. These subsystems are realized in practice by using different information and communication technologies.

  References

   Issue

   Industrial management, issue 1, pp. 36-52, 2018, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1312-3793

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание