9200

Публикации
Publications

1412

Автори
Autors

9201

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
3051 Ilieva, R. Y., Anguelov, K. P., Nikolov, M. A., Structural Approach for Organizational Agility Path Analysis (2018)
3052 Ilieva, R. Y., Anguelov, K. P., Nikolov, M. A., A Cynefin Framework for Agile Decision Making of AI Bots (2018)
3053 Ilieva, R. Y., Nikolov, M. A., Enneagram Approach for Intelligent Agile Integration (2019)
3054 Ilieva, R. Y., Nikolov, M. A., The Impact of AI & ML in Agile Production (2019)
3055 Spasov, G. V., Tsvetkov, V. A., Petrova, G. I., Using IR array MLX90640 to build an IoT solution for ALL and security smart systems (2019)
3056 Spasov, G. V., Petrova, G. I., Kuceva, M. J., A Smart Solution for Electrical Power Monitoring Based on MCP39F501 Sensor (2019)
3057 Spasov, G. V., Tsvetkov, V. A., Petrova, G. I., Implementation of Internet of Things based solutionof wireless infrared camera with MLX90621 senzor (2018)
3058 Spasov, G. V., Пейчев, E., Лясков, М., Popovski, K., Home Energy Monitoring System based on Open Source Software and Hardware (2016)
3059 Blagoeva, B., Stoykova, E., Nenchev, M., Deneva, M. A., "Optimization of Fizeau Wedge Controllable Transmission" (2019)
3060 Spasov, G. V., Petrova, G. I., Lyaskov M G., A practical implementation of smart home energy data storage and control application based on cloud services (2017)
3061 Gao, F.Y., Zhu, S.W., Srebric, J., Pichurov, G. T., Cai, W., Validation Of CFD method with drift-flux particle model on predicting disinfection efficacy of upper-room UVGI system (2014)
3062 Spasov, G. V., Petrova, D. L., Стефанова-Пеева П., A Distributed Clinical Information System for Pediatric Surgery – Basics and Specifics (2012)
3063 Spasov, G. V., Пейчев, Е., Spasova, V., Internet-based information flow in mobile systems and their application in traffic monitoring ad hoc networks (2010)
3064 Cai, W., Zhu, S.W., Srebric, J., Pichurov, G. T., Gao, F.Y., EFFECTS of indoor ventilation and air mixing on disinfection efficacy of upper-room UVGI system (2014)
3065 Spasov, G. V., Spasova, V., Distributed mobile traffic monitoring system based on free and open source software (2009)
3066 Heidarinejad, M., Mattise, N.W., Dahlhausen, M., Nikkho, S.K., Liu, J., Gracik, S., Liu, K., Sharma, K., Zhang, H., Wentz, J.R., Roudsari, M.S., Pitchurov, G. T., Srebric, J., Urban scale modeling of campus building using virtual pulse (2015)
3067 Markov, D. G., Ivanov, N., Pichurov, G. T., Zasimova, M., Stankov, P. Y., Smirnov, E., Simova, I. S., Ris, V., Angelova, R. A., Velichkova, R. T., On the procedure of draught rate assessment in indoor spaces (2020)
3068 Shopov, M. P., Spasova, V. G., Spasov, G. V., Testbed environment for experimental analysis and applications prototyping in body sensor networks (2010)
3069 Zhilevski, M. M., Мадлена Жилевска., Антоанета Хинова., Милко Дочев., STEUERUNGSSYSTEM FÜR FORMIERUNG DER DREIECKIGEN, TRAPEZ- UND SINUSFÖRMIGEN GESCHWINDIGKEITSDIAGRAMMEN (2011)
3070 Жилевски, М. М., Мадлена Жилевска., Милко Дочев., Валентина Кочевска., Теменуга Пенкова., Разработка на автоматизирана машина за почистване на събирателни скари за ВЕЦ (2011)
3071 Жилевски, М. М., Елеонора Димитрова., Задвижване на роботизирана кола чрез микроконтролер Ардуино (2017)
3072 Мадлена Жилевска., Жилевски, М. М., Практически приложения на CAD/ CAM системите в металорежещите машини (2018)
3073 Жилевски, М. М., Сравнителен анализ между постоянно и променливотокови електрозадвижвания, приложими в металорежещите машини (2018)
3074 Zhilevski, M. M., Increasing of the Opportunities for a Class of Machine Tools with Digital Program Control (2019)
3075 Сотирова, Д. В., Представи за Интернет в перспективата на дигиталната (Soft) етика (2019)
3076 Petrova, T. S., Sandov, O. L., Naydenova, I. I., Velichkova, R. T., Simova, I. S., Particulate matter measurements in indoor air (2018)
3077 Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Costa M., Particulate matter formation during softwood combustion in a drop tube furnace: a preliminary study (2019)
3078 Sandov O. L., Naydenova, I. I., Petrova, T. S., Filipov D., Wessenauer F., Zach B., Winter F., Kinetic characteristics related to particulate matter formation in biomass combustion (2018)
3079 Сотирова, Д. В., Дигитално благополучие и дигитална (soft) етика (2020)
3080 Draganov, I. R., Popova, A. A., Rotation Angle Estimation of Scanned Handwritten Cursive Text Documents (2006)
3081 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., Study of a two-spring electromagnetic harvester (2019)
3082 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., Study of two-spring piezoelectric harvesters (2019)
3083 Rupetsov, V., Kolaklieva, L., Chitanov, V., Angelov, M., Raychev, R. P., Zlatanov, Z. C., Pashinski, C. O., Deposition and tribomechanical study of nanolaminate Ti/TiN/AlTiSiN/(AlTiSiN/TiAlSiN)n/AlTiSiN hard coating (2019)
3084 Райчев, Р. П., Камарска, К. В., Панов, И. Т., Дочев, Б. А., СТАТИСТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И КОРОЗИОННИТЕ СВОЙСТВА НА СПЛАВ ALSI18 (2019)
3085 Панов, И. Т., Райчев, Р. П., Дочев, Б. А., ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА НАДЕВТЕКТИЧНА АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА СПАВ ALSI18 (2019)
3086 Тодорова, Т. П., Електрически свойства на Mn-Zn феритни материали, Дисертация (2018)
3087 Златанов, З. Ц., Райчев, Р. П., Пашински, Ч. О., МАТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМА РАВНИННА РАМКА ПОД ДЕЙСТВИЕ НА СТАТИЧЕН ТОВАР (2018)
3088 Братованов, Н. Г., Заманов, В. Б., Моделиране и симулация на движенията на клас манипулационни роботи и анализиране на потребителски сценарии в полупроводниковата индустрия (2015)
3089 Карлова-Сергиева, В. А., МЕТОД НА СВОБОДНИЯ ПАРАМЕТЪР И НЕГОВИ МОДИФИКАЦИИ В КОМПЛЕКСНАТА РАВНИНА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА РОБАСТНИ СИСТЕМИ С ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ (2019)
3090 Русчев, Д. Т., Райчев, Р. П., Желев, Д. В., ХИДРАВЛИЧЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ АМОРТИЗАТОРИ (2013)
3091 Златанов, З. Ц., Русчев, Д. Т., Райчев, Р. П., Ташев, И. И., ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧЕСТОТАТА НА СОБСТВЕНИ ТРЕПТЕНИЯ НА ГРЕДА С МЕТОДА НА ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (МГЕ) (2011)
3092 Русчев, Д. Т., Райчев, Р. П., Златанов, З. Ц., Математичен модел на ударен демпфер чувствителен към ускорение (2008)
3093 Русчев, Д. Т., Райчев, Р. П., Златанов, З. Ц., Изследване на математичния модел на ударен демпфер чувствителен към ускорение (2008)
3094 Astinov, I. L., Basic fuctions of a generalized postprocessor in a mechanical CAD/CAM system (1987)
3095 Братованов, Н. Г., Заманов, В. Б., Моделиране и симулация чрез SolidWorks API на роботи за манипулиране на силициеви пластини (2016)
3096 Mirchev, K., Kireva, D. P., Interoperable and Safety Aspects of the Platform-Train Interface (2019)
3097 Bratovanov, N. G., Sotirov, Z. S., Zamanov, V. B., Modeling and Simulation of Overconstrained Closed-Loop Mechanisms (2017)
3098 Milenov, V. A., Zarkov, Z. J., Bachev, I. E., Demirkov, B. T., Modeling of electrical characteristics of various PV panels (2019)
3099 Allison C., Le B. T., Gerova, G. G., Spasov, I. G., Perez-Ferragut M., Hohorst J., QUENCH-06 Experiment Post-Test Calculations and Integrated Uncertainty Analysis With RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 and MOD3.5 (2018)
3100 Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч., Миленов, В. А., Лазаров, В. Д., Сравнително изследване на фотоволтаични системи с различни типове панели (2015)