Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С., Стефанова Р.
Заглавие: Определяне на геометричните характеристики на нишки и тъкани чрез микроскопиране
Ключови думи: неразрушителен анализ, микроскопиране, диаметър на нишки, гъстини на нишки в тъканта

Абстракт: С помощта система на фирма Motic (Германия), включваща стереомикроскоп, цифрова камера и софтуер за заснемане и измерване на геометричните размери на изображенията са направени дигитални снимки на 4 групи тъкани – от 100% П, от П/ПЕ 50/50, от 100% ХВ (химични влакна) и от 100% В. За всяка група тъкани са избрани по 3 представителя. Измерени са диаметрите на основните и на вътъчните нишки, както и разстоянията между тях. От разстоянията между нишките са изчислени гъстините. По гравиметричен метод са определени линейните плътности на нишките, а по емпиричен път са изчислени разчетните диаметри. Определени са относителните отклонения между резултатите, получени по стандартизираните методи и чрез микроскопиране. Направен е анализ на причините за установените разлики. Извършен е статистически анализ и са изведени зависимости, даващи възможност за преизчисляване на резултатите, получени по различните методи.

Библиография

  Издание

  Текстил и облекло, брой 5, стр. стр. 153-161, 2018, България, София, НТС по ТОК, ISBN 1310-912Х

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Germanova-Krasteva, D. S., Stefanova R.
  Title: DETERMINATION OF THE GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF THREADS AND FABRICS THROUGH MICROSCOPIC MEASURING
  Keywords: non-destructive analysis, microscopy, diameter of threads, threads’ densities in the weave

  Abstract: With a system of Motic (Germany) including a stereomicroscope, a digital camera, and software for capturing and measuring geometric dimensions, digital images of four groups of fabrics were made – from 100% Cotton, from blend Cotton/Polyester 50/50, from chemical fibers (100% PES and 100% Rayon) and 100% Wool. For each group, 3 representatives were selected. The diameters of the warp and weft threads, as well as the distances between them, were measured. From the distances, the threads’ densities were calculated. By the gravimetric method the counts of the threads are determined and the diameters were calculated empirically. The relative deviations between the results obtained by the standardized methods and by microscopy were determined. An analysis of the reasons for the differences was made. A statistical analysis has been carried out and dependencies have been derived that allow a recalculation of results obtained by different methods.

  References

   Issue

   Textile and Garment, issue 5, pp. 153-161, 2018, Bulgaria, Sofia, Scientific Engineering Union of Textile, Garment and Leather, ISBN 1310-912Х

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar