Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Анализ на остатъчните напрежения в стоманена отливка и избор на обработка за тяхното намаляване
Ключови думи: леене в пясъчна форма, стоманена отливка, остатъчни напрежения, компютърно симулиране

Абстракт: В тази статия с помощта на компютърна симулация са получени остатъчните напрежения в примерна стоманена отливка, формирани при изстиването след нейното отливане. Направен е анализ на напрегнатото състояние в отливката и на причините за формиране на напреженията в отделните части, с цел да се прецени необходимостта от намаляване на напреженията и да се избере подходящ метод за борба с тях. Описани са някои от възможните методи за намаляване на остатъчните напрежения и са препоръчани два от тях.

Библиография

  1. Kampbell, J., 2003, Castings, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  2. Beeley, P., 2001, Foundry Technology, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  3. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197
  4. 4. Budić, I., Novoselović, D., 2005, The influence of technological parameters on occurrence of residual stresses in iron castings, Metalurgija, том 44(4), стр. стр. 285-289
  5. 5. Lewis, R., Sectharamu, K., Hassan, A.: Residual Stress Formation during Casting. In: Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, eds. G.Totten, M.Howesand, T.Inoue, p.361-371, ASM International, MaterialsPark, Ohio, USA

Издание

IX Международна научно-техническа конференция по авангардни материали и обработки “АМО ’2009”, том 1, стр. стр. 87-90, 2009, България, Кранево, ISSN 1313-4264

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D.
Title: Analysis of residual stress in steel casting and choice of treatment for their reduction
Keywords: casting in sand form, steel casting, residual stresses, computer simulation

Abstract: In this paper, residual stresses in an exemplary steel casting formed by the cooling after casting are obtained by computer simulation. An analysis of the stressed state of the casting and of the causes of stress formation in the individual parts is made in order to assess the need to reduce stresses and to choose a suitable method for their reduction. Some of the possible methods for reducing residual stresses are described and two of them are recommended.

References

  1. Kampbell, J., 2003, Castings, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  2. Beeley, P., 2001, Foundry Technology, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  3. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197
  4. 4. Budić, I., Novoselović, D., 2005, The influence of technological parameters on occurrence of residual stresses in iron castings, Metalurgija, том 44(4), стр. стр. 285-289
  5. 5. Lewis, R., Sectharamu, K., Hassan, A.: Residual Stress Formation during Casting. In: Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, eds. G.Totten, M.Howesand, T.Inoue, p.361-371, ASM International, MaterialsPark, Ohio, USA

Issue

IX International Scientific Conference on advanced materials and processes “АМО ’2009”, vol. 1, pp. 87-90, 2009, Bulgaria, Kranevo, ISSN 1313-4264

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. Tsonev V., Determination of the thermal expansion coefficient for a new type alloy steal, RECENT Journal, Brasov, Romania, Vol. 15, no. 1(41), March, 2014. - 2014 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.