Оригинал (Original)
Автори: Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д.
Заглавие: Изследване влиянието на вихровите токове при импулсно намагнитване на системи с постоянни магнити.
Ключови думи: вихрови токове, импулсно намагнитване, масивни системи с пос

Абстракт: Приложението на постоянните магнити на базата на редкоземни елементи се разширява непрекъснато. Особено широко приложение те намират както в съвременните електрически машини и апарати, а така също и в различни поляризирани магнитни системи, акустични преобразователи и др. Самостоятелното намагнитване на постоянните магнити в импулсни режими не създава особено сериозни проблеми. Проблемите в този случай са при монтажа на предварително намагнитените детайли, който в много от случаите е силно затруднен. Изходът от това положение е амагнитването да се извърши след монтиране и поставяне на детайлите по местата им. В този случай обаче, влияние започват да оказват масивните метални части (арматури), които са изпълнени предимно от феромагнитни материали и са част от конструкцията на системите с постоянни магнити, заради влиянието на вихровите токове.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет - София, том 62, брой 4, стр. стр. 137-144, 2012, България, София, Технически университет - София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от Publishing House of Technical University of Sofia

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Milanov, K. G., Minchev, M. S., Slavkova, M. D.
  Title: Investigation of eddy current influence at pulse magnetization in systems with permanent magnets
  Keywords: eddy currents, pulse magnetization, massive systems with permanent magnets

  Abstract: The application of permanent magnets based on rare-earth elements increases continuously. They are widely used in the modern electrical machines and apparatus and also in different polarized magnetic systems, acoustic transducers a.o. The independent magnetization of permanent magnets in pulse regimes does not create serious problems. There are problems in this case with the fixture of these magnetized in advance details. To find a way out of the situation, it is necessary to magnetize the details after the fixture on their places. However in this case there is an influence of the massive metal parts (fittings), very often from ferromagnetic material, that are a part of the construction.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University - Sofia, vol. 62, issue 4, pp. 137-144, 2012, Bulgaria, Sofia, Proceedings of the Technical University - Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright Publishing House of Technical University of Sofia

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание