Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К., Андонова, М. М.
Заглавие: Моделиране на надеждността на самолетна система
Ключови думи: самолетна система, надеждност, допускания, симулации

Абстракт: Изследва се влиянието на различни допускания върху оценката на надеждността на самолетна система. За целта е приведена методика за анализ на надеждността и е анализирана примерна самолетна система. Систематизирани са възможните допускания. Показано е, че резултатите от анализите могат да се различават на порядъци при различни допускания за характеристиките на отказите, режимите на ТО и причините за отказ на системата. Препоръчва се уточняването на критичните допускания да стане една от целите на т.нар. програма за надеждност на самолета.

Библиография

  Издание

  PROCEEDINGS SENS 2009, стр. стр. 82-86, 2009, България, София, ИКИ-БАН, ISSN 1313-3888

  Издателските права се държат от Space Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences

  Autors: Georgiev, K. K., Andonova, M. M.
  Title: Modelling the Reliability of an Aircraft System
  Keywords: aircraft systems, reliability, modelling assumptions, reliability simulation

  Abstract: The effect of different assumptions in reliability modelling is studied. For the purpose, a methodology for reliability analysis is provided and an exemplary aircraft system is considered (Boeing 737 rudder control, before design improvements). Possible assumptions are listed and used for calculations of reliability characteristics. The results show that reliability characteristics have different order of magnitude at different assumptions for failure and maintenance characteristics and functional failure prerequisites. Setting clarification of critical assumptions as one of the goals defining aircraft reliability programs is recommended.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS SENS 2009, pp. 82-86, 2009, Bulgaria, Sofia, Space Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 1313-3888

   Copyright Space Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание