Оригинал (Original)
Автори: Димова, Б. Д., Маринова, Т. Д.
Заглавие: Създаване на специализиран софтуер за определяне на якостта на бързо въртящи се дискове
Ключови думи: бързовъртящи дискове, разпределение на нпрежения, премествания, обучение

Абстракт: С помощта на представения софтуер има възможност да бъдат решавани различни типове задачи, отнасящи се до определяне на разпределението на напреженията и преместванията в бързовъртящи се дискове. Програмата е създадена с цел улесняване и подобряване на учебния процес. Обучаващите се имат възможност да варират с голям набор от параметри, с които да изследват различни зависимости, при бързо въртящите се дискове, с последващ якостен анализ. Предимство за студентите е нагледното представяне на резултатите на иначе сложната теория на еластичността. Използваните решения на диференциалните уравнения за бързо въртящи се дискове в софтуера гарантират надеждността на резултатите.

Библиография

  Издание

  X Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2018”, стр. стр. 86-89, 2018, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х
  Autors: Dimova, B. D., Marinova, T. D.
  Title: Development of specialized software for determining the strength of high-speed rotating disks
  Keywords: high-speed rotating disks, stress distribution, displacements, education

  Abstract: The provided software will allow for the solution of different types of problems, concerning the calculation of the stress distribution and the displacements in high-speed rotating disks. The program was developed with the goal of facilitating and improving the learning process. Students will be able to plug in a wide range of parameters so as to study a variety of dependencies in high-speed rotating disks. This task will then lead to the strength analysis. Students will benefit from clear representation of the results of the otherwise complicated theory of elasticity. The solutions of differential equations for high-speed rotating disks used in the software guarantee the reliability of the results

  References

   Issue

   X Scientific conference with international participation on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies “BulTrans-2018”, pp. 86-89, 2018, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание