Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Влияние на някои технологични фактори върху остатъчните напрежения в лята греда за заден мост на товарен автомобил
Ключови думи: residual stress, steel casting, computer simulation, finite element method

Абстракт: This article has examined the influence that the following technological factors have on the distribution of residual stresses in casting: the addition / removal of ribs, the addition / removal of coolers, self-casting mold / establishment of the cluster of two casts. It compares the values of residual stresses (von Misses) in specific areas. It is shown that in the case with heavy vehicle rear axle cast beam distribution of stress at different options are similar, but the values of stresses in considered areas ranged within ± 20%.

Библиография

  1. Beeley, P., 2001, Foundry Technology, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  2. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197
  3. Николов, Н. Д., Лазов, Л. Д., 2009,ХVІ Международна научно-техническа конференция “trans& МOTAUTO ’09”: Пресмятане и анализ на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил, Слънчев бряг, България, стр. стр. 52-54

Издание

Международно виртуално списание “Машини, технологии, материали”, брой 1, стр. стр. 20-23, 2010, България, София, Научно-технически съюз по машиностроене, ISSN 1313-0226

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D.
Title: Effect of some technological factors on the residual stresses in heavy vehicle rear axle cast beam
Keywords: residual stress, steel casting, computer simulation, finite element method

Abstract: This article has examined the influence that the following technological factors have on the distribution of residual stresses in casting: the addition / removal of ribs, the addition / removal of coolers, self-casting mold / establishment of the cluster of two casts. It compares the values of residual stresses (von Misses) in specific areas. It is shown that in the case with heavy vehicle rear axle cast beam distribution of stress at different options are similar, but the values of stresses in considered areas ranged within ± 20%.

References

  1. Beeley, P., 2001, Foundry Technology, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  2. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197
  3. Николов, Н. Д., Лазов, Л. Д., 2009,ХVІ Международна научно-техническа конференция “trans& МOTAUTO ’09”: Пресмятане и анализ на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил, Слънчев бряг, България, стр. стр. 52-54

Issue

INTERNATIONAL Scientific Journal Machines. Technologies. Materials, issue 1, pp. 20-23, 2010, Bulgaria, Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, ISSN 1313-0226

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание