Оригинал (Original)
Автори: Борисов, Б. А.
Заглавие: Модел на двуосен автомобил при спиране с антиблокираща система
Ключови думи: антиблокираща система, спиране, математически модел

Абстракт: Разработен е математически модел на двуосен автомобил за компютърно симулиране на процеса на спиране с антиблокираща система. Изследвано е съответствието между разработения общ модел чрез сравнителен анализ на резултатите от експерименталните изпитвания в реални пътни условия и числен експеримент при еднакви начални условия, като за целта е използван автобус "Чавдар 11М4" с вградена антиблокираща система от типа UPB-110, произведена в Полша. Анализът на резултатите показва, че разработеният математически модел позволява да се определят показателите на процеса на спиране с необходима за практиката точност.

Библиография

  Издание

  Селскостопанска техника, том 1, брой 8, стр. стр. 29, 1991, България, София, ЦИНТИ, ISSN 0037-1718

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Borisov, B. A.
  Title: А model of a biaxial vehicle with anti-block system
  Keywords: ABS, breaking, mathematical model

  Abstract: А mathematical model of a biaxial vehicle for computer simulation of the process of braking by an anti-block system was developed. The compliance of the developed general model, with the actual process of breaking was studied by means of a comparative analysis of the results of experimental tests carried out in real travelling conditions with a numeric experiment with the same initial conditions, on a "Chavdar 11 M4" bus having a built-in anti-block system of the type UPB 110, manufactured in Poland. The results analysis shows that the developed mathematical model makes it possible to define the characteristics of the braking process, with the accuracy as required in real life conditions.

  References

   Issue

   Farm Machinery, vol. 1, issue 8, pp. 29, 1991, Bulgaria, Sofia, TCINTI, ISSN 0037-1718

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание