Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И.
Заглавие: Моделиране на крайните режими на работа на хидрообемна предавка
Ключови думи: хидростатична трансмисия, експериментални криви на помпата, стоп режим, режим на празен ход

Абстракт: Изследвана е работата на хидростатична предавка в зоната на крайните режими. Хидростатичната трансмисия включва регулируема помпа и регулируем хидромотор. В статията са получени аналитични резултати за граничните линии в характеристиките на помпите. Резултатите са валидни в случаите на режим "празен ход", когато на изхода няма полезен въртящ момент и "стоп" режим, когато изходящият вал не се върти.

Библиография

  1. Димитров, Й. Н. и Гигов, Б. И., 1998, Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия, Селскостопанска техника, том 5, стр. стр. 17÷21
  2. Бабаев О. М., Игнатов Л. Н., Кисточкин Е. С. и др., 1987, Объемные гидромеханические передачи. Расчет и консруирование, под общей редакцией Е. С. Кисточкина, Ленинград, Машиностроение

Издание

Сборник доклади "Автомобили, трактори и кари" на IX Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'02", Русе, 29-31 октомври, том II, стр. стр. 82÷84, 2002, България, София, НТС по машиностроене, НТС по транспорт, ISBN 954-90272-8-7

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I.
Title: Modeling the work finite regimes at the hydrostatic transmission
Keywords: hydrostatic transmission, experimental pump curves, stop-regime, idle running-regime

Abstract: The paper investigates the work of hydrostatic transmission in the finite regimes range. The hydrostatic transmission includes a variable-delivery pump and a variable hydraulic motor. In the paper are obtained analytical results for boundary lines in the pumps characteristics. The results are valid in the idle mode when there is no useful torque and "stop" mode when the output shaft does not rotate.

References

  1. Димитров, Й. Н. и Гигов, Б. И., 1998, Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия, Селскостопанска техника, том 5, стр. стр. 17÷21
  2. Бабаев О. М., Игнатов Л. Н., Кисточкин Е. С. и др., 1987, Объемные гидромеханические передачи. Расчет и консруирование, под общей редакцией Е. С. Кисточкина, Ленинград, Машиностроение

Issue

Proceedings "Automobiles, tractors and industrial trucs" on IX International scientific-technical conference "trans & MOTAUTO'02", Russe, 29-31 october, vol. II, pp. 82÷84, 2002, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, Scientific-technical union of transport, ISBN 954-90272-8-7

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.