Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц.
Заглавие: Изследване на механични характеристики на легирани стомани в условията на високи температури
Ключови думи: високи температури, механични характеристики, пълзене, граница на продължителна якост

Абстракт: Дисертационният труд е посветен на изследване поведението на български легирани стомани в условията на високи температури. В глава 1 е направен анализ на изследванията в областта на високите температури. В глава 2 е направено обобщение на информацията от стандартите за изпитване на материалите при високи температури. Допълнително са разработени алгоритми за определяне на границата на пълзене и параметъра на Larson-Miller. Предложени са методики за прогнозиране поведението на материалите за време надвишаващо времето на експерименталните изследвания. В глава 3 са дадени стъпките на проектиране и изработване на нагревателен модул, изпитвателна машина, екстензометри за измерване на деформации при високи температури и система за управление и запис на експерименталните данни. В глава 4 са изпитани три вида легирани стомани при високи температури. Предложен е нов модел за описване на кривите на пълзене. В заключение са дадени основните резултати от дисертационния труд.

Библиография

  Издание

  , 2011, България, София, ТУ-София
  Autors: Tsonev, V. T.
  Title: Investigation of material properties of alloy steels at high temperatures
  Keywords: high temperatures, mechanical properties, creep, creep rupture strength

  Abstract: The dissertation is dedicated to investigation of the behaviour of Bulgaria produced alloy steels at high temperature conditions. Chapter 1 summarizes high temperatures investigations. Chapter 2 summarizes the information from standards about testing of materials at high temperatures. Additionally algorithms for determination of creep strength and Larson-Miller parameter are developed. Methodologies for prediction of material behavior for longer periods, which exceed the experimental time are proposed. Chapter 3 describes the design and production of a heating device, testing machine, extensometers for deformation measurement at high temperatures and equipment for control and recording of experimental data. Chapter 4 describes the testing of three types alloy steels at high temperatures. A new model for description of the received creep curves is proposed. The main results of the dissertation are summarized in the conclusions. They are of scientific and applied type.

  References

   Issue

   , 2011, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Вид: автореферат