Оригинал (Original)
Автори: Лазов, Л. Д., Василев, В. А., Димова, Б. Д.
Заглавие: Анализ на възможността за проектиране на трикомпонентен контейнер тип "BOHLER"
Ключови думи: високи температури, съставни алуминиеви профили, разпределение на напреженията

Абстракт: Анализира се възможността за проектиране на трикомпонентен контейнер на преса за екструдиране на алуминиеви сплави с размери, позволяващи вграждане в съществуваща преса. Трикомпонентният контейнер осигурява по-икономичен ремонт, при който се заменя втулка с по-малки размери в сравнение на същата при двукомпонентните. Изследвано е разпределението на напреженията в съставните елементи на контейнера и са определени оптимални размери и стегнатости, осигуряващи необходимата експлоатационна работоспособност при температури до 500°С.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 6, стр. стр. 47-54, 2010, България, София, Машиностроителен факултет при ТУ-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Lazov, L. D., Vasilev, V. A., Dimova, B. D.
  Title: Analysis of the possibility of designing a three-component container type "BOHLER"
  Keywords: high temperatures, composite aluminum profiles, stress distribution

  Abstract: -

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 6, pp. 47-54, 2010, Bulgaria, Sofia, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание