Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С.
Заглавие: Метод за компютърно моделиране на поведението на хавлиени тъкани при компресия
Ключови думи: terry fabrics, geometric model, simulation modelling, finite element method, softness

Абстракт: A method for modelling of terry fabrics behaviour by compression is developed. It includes an approach and an algorithm for geometric and deformation modelling. A lot of experimental and simulation data are presented and discussed, as well as specific moments from the modelling process. A comparison and an analysis of the results obtained are carried out.

Библиография

 1. Nikolov, N. D, Germanova-Krasteva, D. S, Kandzhikova G. D., 2012,International Journal of Clothing Science and Technology: Development of a 3D model of terry fabric, , United Kingdom, pp. 237-250
 2. Singh J. P., B. K. Behera, 2010, Compression behaviour of pile structures, 39th Textile Research Symposium, 16-18th December, <Delhi, India>, , Indian Institute of Technology Delhi
 3. Singh J. P., B. K. Behera, 2012, Prediction of loop geometry for terry fabric using mathematical and FEM modeling, STRUTEX 2012, 3-5 December, <Liberec, Czech Republic>, Technical University of Liberec
 4. Singh J. P., B. K. Behera, 2013, Design of loop geometry for improved performance of Terry Fabric, 1st International conference on innovative textiles, 12-13 April, <Odisha, India>, CET-Bhubaneswar
 5. www.cottoninc.com/corporate/Pressroom/Lifestyle-Monitor, 22.08.2014
 6. Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Канджикова Г. Д., 2011,ХVІ Научна конференция с международно участие ЕМФ’2011: Изчислителен модел за оценка на мекотата на тъкан с примкова структура по метода на крайните елементи, Созопол, България, стр. стр. 168-174

Издание

13-та Общотекстилна конференция ’2014 “ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО”, стр. стр. 142-157, 2014, България, София, ISBN 978-954-919-512-5

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D., Germanova-Krasteva, D. G.
Title: Method for computer modelling of terry fabrics’ compression
Keywords: terry fabrics, geometric model, simulation modelling, finite element method, softness

Abstract: A method for modelling of terry fabrics behaviour by compression is developed. It includes an approach and an algorithm for geometric and deformation modelling. A lot of experimental and simulation data are presented and discussed, as well as specific moments from the modelling process. A comparison and an analysis of the results obtained are carried out.

References

 1. Nikolov, N. D, Germanova-Krasteva, D. S, Kandzhikova G. D., 2012,International Journal of Clothing Science and Technology: Development of a 3D model of terry fabric, , United Kingdom, pp. 237-250
 2. Singh J. P., B. K. Behera, 2010, Compression behaviour of pile structures, 39th Textile Research Symposium, 16-18th December, <Delhi, India>, , Indian Institute of Technology Delhi
 3. Singh J. P., B. K. Behera, 2012, Prediction of loop geometry for terry fabric using mathematical and FEM modeling, STRUTEX 2012, 3-5 December, <Liberec, Czech Republic>, Technical University of Liberec
 4. Singh J. P., B. K. Behera, 2013, Design of loop geometry for improved performance of Terry Fabric, 1st International conference on innovative textiles, 12-13 April, <Odisha, India>, CET-Bhubaneswar
 5. www.cottoninc.com/corporate/Pressroom/Lifestyle-Monitor, 22.08.2014
 6. Николов, Н. Д., Германова-Кръстева, Д. С., Канджикова Г. Д., 2011,ХVІ Научна конференция с международно участие ЕМФ’2011: Изчислителен модел за оценка на мекотата на тъкан с примкова структура по метода на крайните елементи, Созопол, България, стр. стр. 168-174

Issue

13th textile conference '2014' “Innovation in Textiles and Clothing”, pp. 142-157, 2014, Bulgaria, Sofia, ISBN 978-954-919-512-5

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.