Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Лазов, Л. Д., Георгиев, В.
Заглавие: Проектиране на нагревателен модул за изпитване на материалите при продължително въздействие на високи температури
Ключови думи: изпитване на материалите, високи температури, нагряване

Абстракт: В тази статия е описан процесът на конструиране на специализиран нагревателен модул за изпитване на материалите при продължително въздействие на високи температури. Дадени са основните параметри и изисквания. С помощта на числени симулации на температурното поле и натрупан опит от предишни разработки е направен проект и е изработен необходимия нагревателен модул. Установено е, че той отговаря заложените в проекта параметри.

Библиография

  1. 1. Ковачев Г., Прангов Л., 1982, Електротермия, София, Техника
  2. Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., 2009,Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”: Реконструкция на нагревателен модул за изпитване на материалите при кратковременно натоварване в условията на високи температури, Пловдив, България, стр. стр. 215-219
  3. Tsonev, V. T, Nikolov, N. D, 2009,Bulgarian Journal for Engineering Disign: Experimental determination of test piece temperature intended for strength testing at increased temperatures, Sofia, Bulgaria, pp. 12-15
  4. ANSYS Realease 9.0 Docomentation, 2004.

Издание
XIV научна конференция с международно участие “ЕМФ’2009”, том 1, стр. стр. 187-192, 2009, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D., Tsonev, V. T., Lazov, L. D., Georgiev, V.
Title: Design of a heating device for testing materials intended for a long work at increased temperatures
Keywords: testing materials, increased temperatures, heating

Abstract: The process of a heating device for long testing at high temperature design is explained in this paper. The main parameters and requirements are given. With the help of computer simulations and previous experience, the needed heating device is designed and produced. It is established that the heating device meets the necessary requirements.

References

  1. 1. Ковачев Г., Прангов Л., 1982, Електротермия, София, Техника
  2. Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., 2009,Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”: Реконструкция на нагревателен модул за изпитване на материалите при кратковременно натоварване в условията на високи температури, Пловдив, България, стр. стр. 215-219
  3. Tsonev, V. T, Nikolov, N. D, 2009,Bulgarian Journal for Engineering Disign: Experimental determination of test piece temperature intended for strength testing at increased temperatures, Sofia, Bulgaria, pp. 12-15
  4. ANSYS Realease 9.0 Docomentation, 2004.

Issue
XIV Scientific Conference with international participation “EMF’2009”, vol. 1, pp. 187-192, 2009, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

Въведена от: доц. д-р Николай Димитров Николов