Оригинал (Original)
Автори: Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д.
Заглавие: Интердисциплинното обучение във висшите технически училища – предизвикателство на 21 век
Ключови думи: интердисциплинност, хуманитарно обучение на инженерни кадри

Библиография

  Издание

  CHALLENGES in higher education and research in the 21st century, том 1, стр. стр. 32-34, 2003, България, Созопол, Heron Press, ISBN 954-580-140-9
  Autors: Atanasov T. G., Nikolov, N. D.
  Title: Interdisciplinary education in higher technical schools - a challenge of the 21st century
  Keywords: interdisciplinary, humanitarian education of engineers

  References

   Issue

   CHALLENGES in higher education and research in the 21st century, vol. 1, pp. 32-34, 2003, Bulgaria, Sozopol, Heron Press, ISBN 954-580-140-9

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание