Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц.
Заглавие: Изследване поведението на нова марка легирана стомана в условията на високи температури и променливо натоварване
Ключови думи: пълзене на материалите, умора на материалите, взаимодействие пълзене-умора

Абстракт: В монографичния труд е разгледано поведението на материалите при повишени температури и променливо натоварване. Дадени са най-често използваните критерии за оценка на поведението на материалите в условията на пълзене и умора. Описани са модели за прогнозиране на ресурса при едновременно протичащи процеси на пълзене и умора и е предложена методика за оценка на ресурса при тези условия. Представена е новосъздадена комплексна система за изпитване на материали, работещи при едно¬вре¬менно въздействие на повишени температури и променливо натоварване. Описани са отделните модули на системата – изпитателна машина, нагревателно устройство, захващащи елементи, възприематели за сила, температура и деформации, система за управление на изпитването. Проведени са експериментални изследвания с нова марка българска стомана. Получените резултати са използвани за прогнозиране на остатъчния ресурс на изследваната стомана за време, надвишаващо времето на експериментите.

Библиография

  Издание

  , 2014, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-096-3
  Autors: Tsonev, V. T.
  Title: Investigation of the behavior of new alloyed steal at high temperatures and variable loading
  Keywords: creep of materials, fatigue of materials, creep-fatigue interaction

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-096-3

   Вид: монография/части от монография