Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Намаляване на остатъчните напрежения в стоманени отливки чрез неравномерно нагряване
Ключови думи: леене в пясъчна форма, стоманена отливка, остатъчни напрежения, компютърна симулация

Абстракт: В тази статия е изследвано влиянието, което оказва неравномерното нагряване върху остатъчните напрежения, формирани в процеса на охлаждане на стоманена отливка с формата на правоъгълна двуконтурна рамка. Напреженията са пресметнати чрез термо-механична компютърна симулация, с помощта на метод на крайните елементи. Показано е, че с помощта на компютърното моделиране, при някои отливки може да се избере сполучлива стратегия за неравномерно нагряване, с която едновременно да се намалят остатъчните напрежения и да се постигне икономически ефект спрямо традиционната термична обработка.

Библиография

  1. Николов, Н. Д., 2009,IX Международна научно-техническа конференция по авангардни материали и обработки “АМО ’2009”: Анализ на остатъчните напрежения в стоманена отливка и избор на обработка за тяхното намаляване, Кранево, България, стр. стр. 87-90
  2. Kampbell, J., 2003, Castings, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  3. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197
  4. Budić, I., Novoselović, D., 1950, The influence of technological parameters on occurrence of residual stresses in iron castings, Metalurgija, Zagreb, Croatia, том 44(4), стр. стр. 285-289
  5. Lewis, R., Sectharamu, K., Hassan, A.: Residual Stress Formation during Casting. In: Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, eds. G.Totten, M.Howesand, T.Inoue, p.361-371, ASM International, MaterialsPark, Ohio, USA, 2001.

Издание

IX Международна научно-техническа конференция по авангардни материали и обработки “АМО ’2009”, том 1, стр. стр. 91-96, 2009, България, Кранево, ДМТ Продукт, София, ISSN 1313-4264

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D.
Title: Reducing residual stresses in steel castings by uneven heating
Keywords: casting in sand form, steel casting, residual stresses, computer simulation

Abstract: This paper investigates the effect of uneven heating on the residual stresses formed in the process of cooling a steel cast in the shape of a double rectangular frame. Stresses are calculated by thermal-structural computer simulation using the finite element method. It has been shown that with the help of computer modeling, in some castings, a successful strategy for uneven heating can be chosen to simultaneously reduce residual stresses and achieve economic impact compared to traditional heat treatment.

References

  1. Николов, Н. Д., 2009,IX Международна научно-техническа конференция по авангардни материали и обработки “АМО ’2009”: Анализ на остатъчните напрежения в стоманена отливка и избор на обработка за тяхното намаляване, Кранево, България, стр. стр. 87-90
  2. Kampbell, J., 2003, Castings, Second edition, Oxford, UK, Butterworth-Heinemann
  3. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197
  4. Budić, I., Novoselović, D., 1950, The influence of technological parameters on occurrence of residual stresses in iron castings, Metalurgija, Zagreb, Croatia, том 44(4), стр. стр. 285-289
  5. Lewis, R., Sectharamu, K., Hassan, A.: Residual Stress Formation during Casting. In: Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, eds. G.Totten, M.Howesand, T.Inoue, p.361-371, ASM International, MaterialsPark, Ohio, USA, 2001.

Issue

IX International Scientific Conference on advanced materials and processes “АМО ’2009”, vol. 1, pp. 91-96, 2009, Bulgaria, Kranevo, DMT Produkt, Sofia, ISSN 1313-4264

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.