Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Числено изследване на влиянието, което оказва леяковата система върху остатъчните напрежения в масивна стоманена отливка
Ключови думи: леякова система, метод на крайните елементи, остатъчни напрежения, стоманена отливка

Абстракт: В тази статия с помощта на компютърна симулация са получени остатъчните напрежения в спирачна шайба за асансьор, отлята от стомана в пясъчна форма. Пресмятанията са направени с два различни варианта леякови системи и са сравнени с хипотетичен случай на отливка без леякова система. Установено е, че леяковата система влияе слабо върху разпределението и стойностите на остатъчните напрежения, с изключение на зоните, разположени в близост до питателите.

Библиография

  1. Sorelmetal, Ductile iron – The essentials of gating and risering system design. Published by Rio Tinto Iron & Titanium Inc. Montréal, Canada, 2000.
  2. Beeley P., 2001, Foundry Technology, Second edition, Oxford, UK, But¬terworth-Heinemann
  3. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197
  4. Nikolov, N. D, Lazov, L. D, 2009,RECENT Journal: Numerical analyses of the feeder number influence on the residual stress in a steel casting, Brashov, Romania, pp. 137-140

Издание

Българско списание за инженерно проектиране, брой 4, стр. стр. 46-51, 2010, България, София, ТУ-София, ISSN 1313-7530

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D.
Title: Numerical study on the gating system influence on the residual stresses in massive steel casting
Keywords: finite element method, gating system, residual stress, sand casting, steel

Abstract: In this article, using a computer simulation, the residual stresses in elevator brake wheel are obtained. The brake wheel is cast steeled in sand form. The calculations were made with two different versions of gating systems and compared with the hypothetical case of casting without gating system. It was found that the gating system has little influence on the distribution and values of the residual stresses, with the exception of areas near the gates.

References

  1. Sorelmetal, Ductile iron – The essentials of gating and risering system design. Published by Rio Tinto Iron & Titanium Inc. Montréal, Canada, 2000.
  2. Beeley P., 2001, Foundry Technology, Second edition, Oxford, UK, But¬terworth-Heinemann
  3. Николов, Н. Д., 2009,TECHSYS'2009: Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS, Пловдив, България, стр. стр. 197
  4. Nikolov, N. D, Lazov, L. D, 2009,RECENT Journal: Numerical analyses of the feeder number influence on the residual stress in a steel casting, Brashov, Romania, pp. 137-140

Issue

Bulgarian Journal of Engineering Design, issue 4, pp. 46-51, 2010, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1313-7530

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание