Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц., Мухтаров, И. В.
Заглавие: Екстензометър за измерване на напречна деформация в условията на високи температури
Ключови думи: екстензометър, напречна деформация, високи температури

Абстракт: В доклада е описана конструкция на екстензометър за измерване на напречна деформация при високи температури. Направен е якостно-деформационен анализ на еластичният елемент на екстензометъра по метода на крайните елементи. Екстензометърът е изработен и eталониран с помощта на специален стенд описан в тази работа. Проведени са експериментални изследвания с разработения екстензометър и екстензометър на фирма SCHENK при стайна температура и е направен сравнителен анализ.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2016, стр. стр. 124-127, 2016, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tsonev, V. T., Muhtarov, I. V.
  Title: High temperature extensometer for lateral strain measurements
  Keywords: extensometer, lateral strain, high temperatures

  Abstract: The paper presents design of a lateral strain extensometer for high temperature conditions. Strength analysis of the elastic element by means of FEM software was conducted. The extensometer was produced and calibrated with specialized test equipment. Simultaneous test measurements were realized both with the designed extensometer and extensometer made by SCHENK at ambient temperature. Results were compared and analyzed.

  References

   Issue

   BulTrans-2016, pp. 124-127, 2016, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание