Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Лазов, Л. Д.
Заглавие: Управление на стенд за изпитване на материалите при високи температури
Ключови думи: електронно управление; изпитване на материалите, пълзене

Абстракт: В тази статия е разгледана разработката на управление на стенд за изпит¬ване на материалите при високи температури. Дадено е кратко описание на стенда. Дефинирани са изискванията към управлението, от които в голяма степен зависи функционалността на стенда. Дадена е схема на реализираното управление, с описание на добавените блокове и елементи. Описани са възможностите за работа на стенда при аварийни режими, заложени в специални програми на управлението.

Издания:

1.X Международна научно-техническа конференция по авангардни материали и обработки „АМО 2010”, стр. стр. 315-319, 2010, България, Св. Константин и Елена, Издателска къща "Св. Иван Рилски" - МГУ, София, ISSN 1313-4264
2.списание "Механика на машините", брой 6, стр. стр. 29-32, 2010, България, Варна, Издателство на ТУ-Варна, ISSN 0861-9727

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D., Tsonev, V. T., Lazov, L. D.
Title: Controlling of stand for materials testing at high temperatures
Keywords: electronic control; material testing, creep

Abstract: This article examined the development of control of stand for materials testing at high temperatures. A short description of the stand is given. Requirements for the stand control are defined, of which largely depends on the functionality of the stand. A scheme is taking place, with a description of the added blocks and elements. Described are the opportunities for work in emergency situations.

Issues:

1.X International Scientific Conference on advanced materials and processes “АМО ’2010”, pp. 315-319, 2010, Bulgaria, Sv. Konstantin i Elena, UMG, Sofia, ISSN 1313-4264
2.Machine Mechanics, issue 6, pp. 29-32, 2010, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 0861-9727

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. N. Kuzmanov, B. Borisov, I. Muhtarov, Tensile testing of Inconel 600 wire at high temperatures, “TechSys 2020”, Plovdiv, Bulgaria, 14-16 May 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, Volume 878, article 012057, Indexed in Scopus (SJR) - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
2. Dochev, B., Panov, I., Tsonev, V., & Dimova, D. (2022, October). High-temperature tests of piston hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2557, No. 1, p. 040007). AIP Publishing LLC. - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание