Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Изследване и проектиране на избирателни LC-усил¬ватели с операционни усилватели с токова обратна връзка (Current Feedback Amplifiers – CFA)
Ключови думи: Аналогови схеми; Избирателни LC-усилватели; Интегрални усилватели с токова обратна връзка

Абстракт: В много литературни източници [5], [6], [7] и др. са представени приложни схеми с операционни усилватели с токова обратна връзка (CFA). Не се среща обаче реализацията на избирателни (селективни) LC-усилватели, използващи този клас аналогови интегрални схеми. Една от възможните причини за това е трудността да се обхване по чисто теоретичен път проблемът така, че да се стигне до полезни от практическа гледна точка формули. В настоящия материал авторът, съчетавайки компютърните симулации и теоретични методи за анализ, от една страна, и физически експерименти на опитни схеми за верификация, от друга, се е опитал да изясни процесите, развиващи се в цялата система от едновременно действащи отрицателна обратна връзка и резонансна верига и да предложи препоръки за оптималното оразмеряване на отделните елементи при зададени централна (резонансна) честота, коефициент на усилване по напрежение и качествен фактор.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 53, стр. стр. 47-55, 2004, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: ANALYSIS AND DESIGN OF SELECTIVE LC-AMPLIFIERS USING CURRENT FEEDBACK AMPLIFIERS (CFA)
  Keywords: analog circuits, selective amplifiers, design methodology, CFOA, CCII

  Abstract: Many publications [5], [6], [7] etc, describe circuits with Current Feedback Amplifiers (CFA). So far, none of them describe the application of these amplifiers for selective LC-amplifiers. This is due to the difficulty to approach the problem in the theoretical sense in a way that delivers valuable equations for the practice. The present paper discuses a specific type of selective LC-amplifier using a Current Feedback Amplifier (CFA). The main advantage of the CFA versus Voltage Feedback Amplifiers (VFA) is their gain-bandwidth independence. Some recommendations for designing this kind of analog circuits are given, based on simulation results, symbol analysis of the transfer function and breadboarding as well as elements’ values calculation using center frequency, voltage gain, bandwidth, and Q-factor of the LC-Amplifiers as input parameters.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 53, pp. 47-55, 2004, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание