Оригинал (Original)
Автори: Панчев, М. Т.
Заглавие: Печатане върху вискозна и полиестерна тъкан с директни мастила за целулаза
Ключови думи: текстилен печат, текстилни принтери, дигитален печат, пране

Абстракт: В статията са представени резултатите от влиянието на прането върху отпечатък на два вида материал, получен с помощта на текстилен принтер при използването на водоразтворими мастила за целулоза. С което се цели установяване при кои параметри на прането най-малко се изменя качеството на полученият отпечатък.

Библиография

  Издание

  ХIХ-та Научна конференция с международно участие ЕМФ’ 2014, том II, стр. стр. 203-207, 2014, Албания, Созопол, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Panchev, M. T.
  Title: Printing on viscose and polyester fabrics with direct inks for cellulose
  Keywords: textile printing, textile printers, digital printing, laundry

  Abstract: The paper presents results about the influence of washing on the footprint on viscose and polyester fabrics. The footprint is obtained by a textile printer using water soluble nks for cellulose. The aim of the study is to be set up parameters of laundering at which the quality of the print is worsened the least.

  References

   Issue

   XIX National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2014, vol. II, pp. 203-207, 2014, Albania, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.