Оригинал (Original)
Автори: Панчев, М. Т., Карамфилова Г.
Заглавие: Оценка на ефекта от обработката на текстилни платове с наноразтвор от SiO2
Ключови думи: наноразтвор, текстилно печатане, скорост на омокряне, влагоразпро-

Абстракт: статията са представени резултатите от изследвания на текстилни платове,предназначени за работно облекло, преди и след контролирано нанасяне на различно количество емулсия от наноразтвор на SiO2. Ефектът върху обработените материали е оценен чрез скоростта на омокряне, влагоразпространение, водо- и маслоотблъскване.

Библиография

  Издание

  ХХII-та Научна конференция с международно участие ЕМФ’ 2017, том II, стр. стр. 118-125, 2017, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Panchev, M. T., Karamfilova G.
  Title: Evaluation of the effect caused by treatment of textile fabrics with a nanoparticle solution of SiO2
  Keywords: nanoparticle solution, textile printing, rate of wetting, moisture management

  Abstract: Thе paper presents results from a study on textile fabrics for working clothes before and after controlled dosing of nanoparticle emulsion of SiO2. The effect is assessed by measuring the rate of wetting, the moisture management properties, and the water and oil repellence.

  References

   Issue

   XXII National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2017, vol. II, pp. 118-125, 2017, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.