Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ ЧАСТ 2 КОНСТРУИРАНЕ НА ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ИЗПЛИТАЩ МЕХАНИЗЪМ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПОВДИГАЩИ И СНЕМАЩИ КЛИНОВЕ ОФОРМЯЩИ ТРАЕКТОРИИТЕ НА ПЛЕТАЧНИТЕ ИГЛИ.
Ключови думи: плосколетачни автомати, трикотажна техника, изплитащи системи, плетене

Абстракт: В работата е предложена нова конструкция за задвижване на изплитащ механизъм състоящ се от повдигащи и снемащи кленове оформящи траекториите на плетачните игли при плоскоплетачни автомати. Предложената конструкция е предназначени за работа с плетачни игли с три вида задвижващи пети, две от които пряко контактуват с конструираните клинове. Конструкцията е разработена в среда на Solidworks, което дава отлични възможности за динамична визуализация.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 33, стр. стр. 71-76, 2017, България, София, бул.Климент Охридски №8, Технически Университет-София, бл.4, Машиностроителен факултет, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: AUTOMATED DESIGN OF PROPOSAL FOR NEW CONSTRUCTION CAM SYSTEMES FOR FLAT KNITTING AUTOMATIC MACHINE PART 1 CONSTRUCTION OF A DRIVE FOR KNITTING MECHANISM, PROVIDING RAISING AND TAKE DOWN CAMS THAT MODELING OF TRAJECTORY OF KNITTING NEEDLES.
  Keywords: Flat knitting machines, knitwear, cam systems, knitting

  Abstract: A new design has been proposed to a drive mechanism for knitting mechanism, consisting of rising and take down cam forming the trajectories of knitting needles in flat knitting machines. The proposed construction is designed to work with knitting needles with three types of butts, two of which directly contact the designed wedges. The design has been developed in Solidworks environments, providing excellent dynamic visualization capabilities.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 33, pp. 71-76, 2017, Bulgaria, Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus