Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е.
Заглавие: Методика и апаратура за получаване характеристиките на кормилен хидравличен демпфер
Ключови думи: кормилен демпфер; стенд за изпитване; кормилна уредба; автомобил

Абстракт: В работата е представен метод на изпитване на кормилни хидравлични демпфери.Описано е тяхното приложение, конструкция и принцип на работа. За получаване на работните диаграми и характеристики на кормилните демпфери, се използва специализирано оборудване за изпитване.

Библиография

  1. Х . Изполджийска , Н . Павлов , Л . Кунчев, 2012, Опитно определяне на курсовата устойчивост на автомобил, Русе, България, 2012, <Русе>, Русенски университет
  2. Н . Павлов, 2015, Методика и апаратура за получаване характеристикит e на регулируеми хидравлични амортисьори, Варна,България, 2015, <Варна>, Технически Университет - Варна
  3. N. Pavlov, 2017, Influence of the shock absorber temperature on the vehicle ride comfort and road holding,, MATEC Web of Conferences, ,2017,BulTrans-2017, том vol. 133/02006 (2017), стр. стр. 1-6

Издание

Научна конференция БулТранс-2017, том 1, брой 1, стр. стр. 44-48, 2017, България, Созопол, Технически университет - София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от BulTrans-2017

Пълен текст на публикацията

Autors: Sokolov, E. E.
Title: A method and test equipment for obtaining characteris tics of steering hydraulic damper
Keywords: steering damping; test bench; steering system; automobile

Abstract: In the paper is presented a method of testing of steering hydraulic dampers. Their application,construction and principle of operation are described. To obtain the working diagrams and characteristics of the steering dampers, specialized testing equipment is used. Obtained from the test, working diagrams and characteristics are shown and analysed.

References

  1. Х . Изполджийска , Н . Павлов , Л . Кунчев, 2012, Опитно определяне на курсовата устойчивост на автомобил, Русе, България, 2012, <Русе>, Русенски университет
  2. Н . Павлов, 2015, Методика и апаратура за получаване характеристикит e на регулируеми хидравлични амортисьори, Варна,България, 2015, <Варна>, Технически Университет - Варна
  3. N. Pavlov, 2017, Influence of the shock absorber temperature on the vehicle ride comfort and road holding,, MATEC Web of Conferences, ,2017,BulTrans-2017, том vol. 133/02006 (2017), стр. стр. 1-6

Issue

Scientific Conference BulTrans-2017, vol. 1, issue 1, pp. 44-48, 2017, Bulgaria, Sozopol, Technical University - Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright BulTrans-2017

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание