Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С., Петров Хр. М., Лалева А., Чолакова К., Хашим Н.
Заглавие: Компютърно моделиране и изследване на работните движения на оператор на шевна машина
Ключови думи: работно място, шевна машина, работни движения, компютърно моделиране, симулация

Абстракт: С помощта на компютърна симулация са моделирани и изследвани движенията на оператор на шевна машина при изработване на подглавник за автомобилна седалка. Разработен е виртуален модел на работното място, зададени са пола и антропометричните данни на оператора, симулирани са позата и движенията му. Използван е софтуерен продукт CATIA на фирма Dassault Systemes, Франция.

Библиография

  Издание

  XXII Научна конференция на ЕМФ с международно участие, том II, стр. стр. 147-154, 2017, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1314 – 537

  Пълен текст на публикацията

  Autors: GermanovaKrasteva, D. S., Petrov., Laleva A., Cholakova K., Hashim N.
  Title: Computer modelling and study of the working movements of operator of sewing machine
  Keywords: workplace, sewing machine, working movements, computer modelling, simulation

  Abstract: By means of computer simulation are modelled and studied the operator’s movements when sewing a car headrest. A virtual model of the workplace is developed. The operator's gender and anthropometric data are set. The posture and his movements are simulated. The CATIA software of Dassault Systemes, France, is used.

  References

   Issue

   XXII SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM, vol. II, pp. 147-154, 2017, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISBN 1314 – 537

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум