Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Ц. М.
Заглавие: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ ЗА ХИБРИДНИТЕ АВТОМОБИЛИ
Ключови думи: хибридни автомобили, електрозадвижвания

Абстракт: Настоящата публикация представлява обзор на развитието на хибридните автомобили, тяхното разпространение, бъдещото им развитие, техните предимства и недостатъци. Представени са данни за хибридните модели на основните автомобилни производители. Направен е обзор на електрическите машини използвани при задвижване на хибридните автомобили и са обобщени изискванията към тях.Описани са и различните структури на хибридните автомобили.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София, том 67, брой 1, стр. стр. 231 - 240, 2017, България, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoyanov, T. M.
  Title: ELECTRICAL MACHINES USED IN HYBRID CARS
  Keywords: hybrid cars, traction motors

  Abstract: The current publication presents a survey of the hybrid cars distribution, future, development and their advantages and disadvantages.The article describes data on hybrid cars model of the major automotive manufactures. In the article also give information about the different types of the traction motors used in hybrid cars and requirements to them. The hybrid car’s structures are de-scribed.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia, vol. 67, issue 1, pp. 231 - 240, 2017, Bulgaria, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ София

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание