Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А., Маринчев, А. П.
Заглавие: РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ
Ключови думи: Система за управление с условна обратна връзка, робастност

Абстракт: Работата представя приложението на условната обратна връзка при синтеза на закон за управление на лабораторен обект с регулируема вели- чина ниво. Синтезира се управляващ алгоритъм, който гарантира робастност, в различни работни точки на обекта. Провеждат се симулационни изследвания, последвани от практическа експериментална част.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 67, брой 2, стр. стр. 386, 2017, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от Годишншк на ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Karlova, V. A., Marinchev, A. P.
  Title: ROBUST LEVEL CONTROL OF TANK SYSTEM
  Keywords: Control system with conditional feedback, robustness

  Abstract: This paper represents the application of a conditional feedback design method for the case of a laboratory-level control. An algorithm that guarantees robustness at various plant operating points was synthesized. Simulation research followed by an experimental practice was performed.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 67, issue 2, pp. 386, 2017, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright Годишншк на ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание