Оригинал (Original)
Автори: Панчев, М. Т., Незнакомова, М. П.
Заглавие: Приложение на мокрия метод за получаване на носители на нановлакна
Ключови думи: хидродинамичен метод, филтри, нановлакна

Абстракт: В разработката е потърсено влиянието на масата на влакната и свързвателя при получаване на филтърни подложки от нетъкан текстил по хидродинамичен метод,предназначени за носители на нановлакна. След направеният анализ при използванете вълнени влакна да се подбере таково съотношение на влакна и свързвател, че да се получат подложки с минимални отклонения от средните стойности по дебелина и въздухопроппускливост.

Библиография

  Издание

  ХVIII-та Научна конференция с международно участие ЕМФ’ 2013, том II, стр. стр. 219-225, 2013, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Panchev, M. T., Neznakomova, M. P.
  Title: Application of wet process for producing carriers of nanofibres
  Keywords: wet method for non-woven, filters, nanofibres

  Abstract: The paper seek effect of the fibers and the weight of the preparation of binder filter mats woven by a hydrodynamic method, on which it will be applied a layer of nanofibres. The purpose after the analysis for the particular kind of fiber is to select the ratio of binder fibers, to obtain optimal parameters non woven material with thickness and air permeability to the substrate.

  References

   Issue

   XVIII National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2013, vol. II, pp. 219-225, 2013, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум