Оригинал (Original)
Автори: Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С.
Заглавие: КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНА БИБЛИОТЕКА ОТ МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ
Ключови думи: CAD, библиотеки от компоненти, геометрични модели, обектно ориентиран модел

Абстракт: Средствата, които CAD системите предлагат за лесна и бърза промяна на геометричните модели, за създаване на множество конфигурации, както и за използване на готови компоненти, са от значение за подобряване на показателите свързани с цена, качество и срокове. Възможностите за повторно използване на вече съществуващи геометрични модели обикновено са организирани под формата на три вида библиотеки – стандартизирани компоненти, разпространени съединения и предавки, нестандартизирани компоненти. Тук се обсъждат библиотеките от CAD модели на механични компоненти. Разглежда се обектно-ориентиран модел на механичен компонент, който включва различни нива на абстракция, съответстващи на етапите на процеса на конструиране. В предложения концептуален модел на библиотека от компоненти търсенето се извършва по функционални изисквания, представени на различни нива на конкретизация. Това създава условия за по-голяма степен на използване на наличните решения по време на процеса на конструиране.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 35, стр. стр. 33-37, 2018, България, София, ISSN 1313-7530

  Издателските права се държат от Машиностроителен факултет, Технически университет-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Goranov, P. V., Todorova, E. A., Georgieva, D. S.
  Title: CONCEPTUAL MODEL OF OBJECT-ORIENTED LIBRARY OF MECHANICAL COMPONENTS
  Keywords: CAD, component libraries, geometric models, object-oriented model

  Abstract: The tools that modern CAD systems offer for easy and fast modification of geometric models, creating multiple configurations and using ready components are essential to improve price and quality, and to reduce development time. The gadgets for reusing existing geometric models are usually in the form of three types of libraries – standardized components, widespread joints and transmissions, non-standard components. In the present work are discussed libraries of CAD models of mechanical components. An object-oriented model of mechanical components is considered, which includes different levels of abstraction corresponding to the stages of the design process. In the proposed conceptual model of a library of components searching is performed according to functional requirements presented at different levels of generalization. This creates conditions for utilization to a greater extent of available solutions throughout the entire design process.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 35, pp. 33-37, 2018, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-7530

   Copyright Машиностроителен факултет, Технически университет-София

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание