Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ – АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ
Ключови думи: аналогови схеми, усилватели, активни филтри, генератори, преобразуватели, операционни усилватели, проектиране и анализ, моделиране, компютърни симулации

Абстракт: В книгата са разгледани структурата и принципа на работа на най-често използваните аналогови и аналогово-цифрови електронни схеми с операционни усилватели, представляващи част от схеми с дискретни елементи или част от интегрални преобразуватели, интелигентни сензори и микроелектромеханични системи (MEMS). Въз основа на анализ на предавателните функции за голяма част от схемите са съставени методики за проектиране и са дефинирани препоръки за проверка на резултатите. По-конкретно в книгата са разгледани четирите типа операционни усилватели (VFOA, OTA, CFOA и CCII+) и тяхното приложение за реализация на: усилватели; преобразуватели на I →U и U →I ; активни филтри; линейни и нелинейни операционни схеми; програмируеми усилватели и атенюатори; генератори на сигнали; фазово затворени вериги (PLL); цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП); аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) и програмируеми аналогови матрици (FPAA).

Библиография

  Издание

  Първо издание, стр. стр. 679, 2012, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN 978-954-438-949-9
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: ELECTRONIC CIRCUITS USING VFOAs AND CFOAs: ANALYSIS AND DESIGN
  Keywords: analog circuits, amplifiers, active filters, oscillators, operational amplifiers

  Abstract:

  References

   Issue

   First edition, pp. 679, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-954-438-949-9

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание