Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА БЕЗШЕВНИ ОБЛЕКЛА НА ПЛОСКОПЛЕТАЧНИ АВТОМАТИ
Ключови думи: плосколетачни автомати, трикотажна техника, плетене, безшевн

Абстракт: В настоящата публикация са разгледани няколко различни варианта на технологии за изработването на безшевни облекла, включващи и възможностите за автоматизирано проектиране и изработване на такъв тип изделия при три от основните фирми производителки на плоскоплетачни автомати. За всяка една от фирмите производителки са представени различни решения за опростяване и съкращаване на производственият процес застъпени при предлаганите от тях машини и CAD/CAM системи. Това дава възможност да се направи съпоставка между различните видове технологии, както и да се представят едни от най-иновационните решения приложени в плоскоплетачната техника за изработване на безшевни облекла.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 34, стр. стр. 31-37, 2017, България, София, бул.Климент Охридски №8, Технически Университет-София, бл.4, Машиностроителен факултет, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: OPPORTUNITIES FOR AUTOMATED DESIGNING AND MANUFACTURING OF SAEMLES GARMENTS ON FLAT KNITTING AUTOMATS
  Keywords: Flat knitting machines, knitwear, cam systems, knitting, seamless garments

  Abstract: This paper discusses several different technologies for the production of seamless garments, including the possibilities of automated designing and manufacturing of these types of products at three of the major manufacturers of flat knitting machines. For each of the manufacturing companies, different solutions for simplifying and shortening the production process of their machines and CAD / CAM systems are presented. This makes it possible to compare the different types of technology, as well as to present some of the most innovative solutions applied in the flat knitting technique for making seamless garments.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 34, pp. 31-37, 2017, Bulgaria, Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus