Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ЕЗИЧКОВА ИГЛА ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ
Ключови думи: плосколетачни, 3D, Solidworks, езичкови, игли

Абстракт: В публикацията е представено предложение за нова конструкция на езичкова игла предназначена за съвременни плоскоплетачни автомати. Предложената конструкция е създадена с три вида задвижващи пети за работа с точно определен вид изплитащи системи. Новата конструкция цели възможно най-голямо опростяване и премахване на всички допълнителни елементи, които могат да доведат до увеличена амортизацията на машината и респективно до по-високи разходи за поддръжката й. Конструкцията е разработена в среда на Solidworks, което дава отлични възможности, както за динамична визуализация, така и за последващи изследвания на натоварването между иглите и изплитащите системи в процеса на работа.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 32, стр. стр. 29-33, 2017, България, София, бул.Климент Охридски №8, Технически Университет-София, бл.4, Машиностроителен факултет, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: AUTOMATED DESIGN OF PROPOSAL FOR NEW CONSTRUCTION LATCH NEEDLE FOR FLAT KNITTING AUTOMATIC MACHIN
  Keywords: flat, knitting, 3D, Solidworks, needle

  Abstract: The publication presents a proposal for a new latch needle designed for modern flat knitting automats. The proposed construction has been designed with three types of drivet butt for working with a specific type of cam systems. The new design aims at simplifying and removing all additional elements that can lead to increased machine depreciation and higher maintenance costs, respectively. The design has been developed in Solidworks environments, providing excellent performance for both dynamic visualization as well as subsequent studies of the load between the needles and the cam systems in the process of operation.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 32, pp. 29-33, 2017, Bulgaria, Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus