Оригинал (Original)
Автори: Панчев, М. Т.
Заглавие: Възможности за придаване на водо- и маслоотблъскване на текстилни
Ключови думи: наноразтвор, „лотос ефект”, ефект на „розата”

Абстракт: В статията са представени резултатите от придаване на специална обработка на текстилни материали за водо- и маслоотблъскване чрез използване на наноразтвор на SiO2. Това изседване установява ефективността от получената специална обработка.

Библиография

  Издание

  ХХ-та Научна конференция с международно участие ЕМФ’ 2015, том II, 2015, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Panchev, M. T.
  Title: Using the possibility of inorganic nano solution for special gentrification
  Keywords: nano-solution, "lotus effect" effect of "rose"

  Abstract: The article presents the results of giving special treatment of textile materials for water- and oilrepellency using nano-solution of SiO2. The aim is to determine the efficiency of the treatment.

  References

   Issue

   XX National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2015, vol. II, 2015, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.