Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ ЧАСТ 1 КОНСТРУИРАНЕ НА ИЗПЛИТАЩ МЕХАНИЗЪМ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПОВДИГАЩИ И СНЕМАЩИ КЛИНОВЕ ОФОРМЯЩИ ТРАЕКТОРИИТЕ НА ПЛЕТАЧНИТЕ ИГЛИ.
Ключови думи: плосколетачни автомати, трикотажна техника, изплитащи системи

Абстракт: В представеният труд е предложена нова конструкция на изплитащ механизъм състоящ се от повдигащи и снемащи кленове оформящи траекториите на плетачните игли при плоскоплетачни автомати. Предложената конструкция е предназначени за работа с плетачни игли с три вида задвижващи пети, две от които пряко контактуват с конструираните клинове. Новата конструкция дава възможност за работа само с плетачни игли без добавяне на други спомагателни механизми. Това е приложено с цел да се намали амортизацията на машината и респективно разходите за нейната поддръжката. Конструкцията е разработена в среда на Solidworks, което дава отлични възможности, както за динамична визуализация, така и за последващи изследвания на натоварването между иглите и изплитащите системи в процеса на работа.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 33, стр. стр. 47-53, 2017, България, София, бул.Климент Охридски №8, Технически Университет-София, бл.4, Машиностроителен факултет, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: AUTOMATED DESIGN OF PROPOSAL FOR NEW CONSTRUCTION CAM SYSTEMES FOR FLAT KNITTING AUTOMATIC MACHINE PART 1 CONSTRUCTION OF A KNITTING MECHANISM, PROVIDING RAISING AND TAKE DOWN CAMS THAT MODELING OF TRAJECTORY OF KNITTING NEEDLES.
  Keywords: Flat knitting machines, knitwear, cam systems

  Abstract: : In the present work a new construction of a knitting mechanism is proposed, consisting of rising and take down cam forming the trajectories of knitting needles in flat knitting machines. The proposed construction is designed to work with knitting needles with three types of butts, two of which directly contact the designed cams. The new construction allows work with knitting needles only without the addition of other auxiliary mechanisms. This is applied in order to reduce the machine's depreciation and, respectively, the cost of its maintenance. The design has been developed in a Solidworks environment, which provides excellent opportunities for both dynamic visualization and subsequent load studies between needles and plumbing systems in the workflow.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 33, pp. 47-53, 2017, Bulgaria, Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus