Оригинал (Original)
Автори: Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИТЕ В РОТОРА НА СИНХРОННА МАШИНА С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ ЗА ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ
Ключови думи: метод на крайни елементи, синхронни двигатели с постоянни магнити, загуби.

Абстракт: Целта на настоящата статия е да се определят пулсационните загуби в ротора на синхронна машина с V-образно разположени постоянни използвана при хибридни автомобили. Те ще бъдат определени на базата на изменението на пространственото разпределение на индукцията в феромагнитните области на ротора при различни натоварвания. Изследванията са извършени чрез моделиране на магнитното поле чрез програмния продукт FEMM и разработени програмни модули за изчисляване на магнитната индукция и загубите.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София, том 67, брой 1, стр. стр. 241 - 249, 2017, България, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spasov, R. L., Rizov, P. M., Stoyanov, T. M., Zahariev, V. Z.
  Title: ROTOR IRON LOSSES DETERMINATION IN PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE FOR HIBRID CARS
  Keywords: Finite Element Method (FEM), Permanent Magnet Synchronous Machine, iron losses

  Abstract: The purpose of the work is to determine the rotor’s iron losses in V-shaped permanent magnet synchronous machines, used in hybrid cars. They will be determined based on the variation of the spatial distribution of magnetic flux density in the ferromagnetic areas of the rotor at different loads. The analysis is performed by finite element magnetic field modeling and program modules for of magnetic flux density and loss calculation.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia, vol. 67, issue 1, pp. 241 - 249, 2017, Bulgaria, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание