Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, К. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ДЕФЕКТИ ВЪРХУ ИЗХОДНИЯ СИГНАЛ НА ИМПУЛСЕН ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
Ключови думи: МКЕ, ударно възбуждане, импулсен вихровотоков преобразувател

Абстракт: Електромагнитният вихровотоков метод се основава на резултатите от взаимодействието на приложено външно електромагнитно поле с електромагнитното поле на вихровите токове, които се създават в изследван обект от същото това външно поле [1]. Той се прилага успешно за: ранно откриване на зони със структурни нееднородности, където е възможно възникване на дефекти; откриване на много малки дефекти и оценяване на срока на експлоатация на детайлите; определяне на степента на износване на повърхностни защитни слоеве. Наличието на дефекти в контролираните изделия причинява преразпределение на вихровите токове, промяна на реакцията им върху възбудителното поле и изменение на сигнала на преобразувателя. Целта на работата е на базата на разработен модел в средата на Mag Net 7.4 да се изследва влиянието на различни дефекти върху изходния сигнал на импулсен вихровотоков преобразувател. Резултатите от проведеното изследване могат да намерят място в разработки в областта на безразрушителния контрол.

Библиография

  Издание

  Научна конференция ЕФ2016, Годишник на Технически университет–София 2017,том 67, кн. 1, стр. 351–356, 2017, том 67, брой 1, стр. стр. 351-356, 2017, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Todorova, K. M.
  Title: INVESTIGATION OF DIFFERENT FAULTS INFLUENCE OVER OUTPUT SIGNAL FROM PULSED EDDY CURRENT TRANSDUCER
  Keywords: FEM, shock excitation, pulse eddy current transducer

  Abstract: The results of applied output electromagnetic field due to interaction with electromagnetic field of eddy current that is made of the same output field in the investigation object are based on electromagnetic eddy current method. It is successfully applied to: early detection of areas with structural non-homogeneities where appearance of faults is possible, defending of very small defects and the details term exploitation has been evaluated, the degree of attrition of the surface protective layers is qualified. Redistribution of eddy currents is caused to the presence of defects in controlled items. Their changing reaction on force field and modification signal transducer is done. The aim of this work is to investigate the influence of different faults over output signal from pulsed eddy current transducer based on a model that is made in Mag Net 7.4. The results from this investigation can be applied in non-destructive testing.

  References

   Issue

   Conference EF2016,Proceedings of Technical University of Sofia, 2017, vol.67, issue 1, ISSN 1311-0829, vol. 67, issue 1, pp. 351-356, 2017, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание