Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д.
Заглавие: ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧЕСТОТНИТЕ ИНВЕРТОРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ - 2 ЧАСТ
Ключови думи: матричен инвертор, филтър, двупосочен ключ.

Абстракт: Тази втора част на работата е продължение на първата част и в нея са разгледани видовете използвани двупосочни ключове за комутация в матричните инвертори. Направен е преглед на използваните видове фил- три в матричните инвертори. Направен е преглед използваните видове за- щити. Направен е сравнителен анализ на предимствата и недостатъците между матричните инвертори и конвенционалните инвертори използвани в регулируемите електрозадвижвания.

Библиография

  Издание

  TechCo – Lovech 2017, стр. стр. 240, 2017, България, ЛОВЕЧ, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, V. D.
  Title: TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FREQUENCY INVERTERS IN ELECTRICAL SYSTEMS - 2 PART
  Keywords: a matrix inverter, a filter, a two-way switch

  Abstract: This second part of the work is a continuation of the first part and in it discusses the types of two - way switches used for commutation in matrix inverters. An overview of the types of three in the matrix inverters. A review of the species used for shields. A comparative analysis of the advantages and disadvantages has been made between the matrix inverters and the conventional inverters used in adjustable electric drives.

  References

   Issue

   TechCo – Lovech 2017, pp. 240, 2017, Bulgaria, Lovech, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.