Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИГЛЕНО ЛЕГЛО ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ
Ключови думи: плосколетачни, 3D, Solidworks, иглено, легло, игли

Абстракт: В публикацията е представено предложение за нова конструкция на иглено легло предназначено за съвременни плоскоплетачни автомати, проектирано с помощта на CAD системата Solidworks. Предложената конструкция е създадена за работа с точно определен вид плетачни игли с три вида задвижващи пети. Новата конструкция цели възможно най-голямо опростяване и премахване на всички допълнителни елементи, които могат да доведат до увеличаване на амортизацията на изделието. Конструкцията е разработена в среда на Solidworks, което дава отлични възможности както за динамична визуализация, така и за последващи изследвания на натоварването между игленото легло и иглите в процеса на работа.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 32, стр. стр. 35-40, 2017, България, София, бул.Климент Охридски №8, Технически Университет-София, бл.4, Машиностроителен факултет, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: AUTOMATED DESIGN OF PROPOSAL FOR NEW CONSTRUCTION NEEDLE BED FLAT KNITTING AUTOMATIC MACHIN
  Keywords: flat, knitting, 3D, Solidworks, needle, bed, needles

  Abstract: The publication presents a proposal for a new needle bed construction designed for modern flat knitting automatic machines designed using the Solidworks CAD system. The proposed construction is designed to work with a precisely defined type of knitting needles with three types of drivet butt. The new design aims to simplify as much as possible and eliminate any additional elements that can lead to increased product damping. The design has been developed in a Solidworks environment, which provides excellent opportunities for both dynamic visualization and post-load study between the needle bed and needles in the workflow.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 32, pp. 35-40, 2017, Bulgaria, Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus